Transparentní a demokratické instituce

Unie se i neustále snaží, aby byly její řídící orgány transparentnější a demokratičtější. Rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.

Evropský parlament, jehož poslanci jsou voleni přímo, získal více pravomocí a parlamenty jednotlivých zemí zastávají významnější úlohu a spolupracují s evropskými orgány.

Evropská unie se řídí zásadou zastupitelské demokracie. Její občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu a členské země jsou reprezentovány v Evropské radě a v Radě EU.

Evropští občané jsou vybízeni k tomu, aby se aktivně účastnili demokratického života Unie tím, že budou vyjadřovat své názory na opatření EU, které jsou ve fázi přípravy, nebo navrhovat změny stávajících předpisů a politik. Možnost většího vlivu na koncipování politik Unie, které ovlivňují život občanů, pak nabízí evropská občanská iniciativa. Občané mohou rovněž předkládat stížnosti a klást dotazy ohledně uplatňování právních předpisů v EU.

EU ve světě

Evropská unie je největším obchodním seskupením na světě. Je největším světovým vývozcem výrobků a služeb. Zároveň je nejdůležitějším dovozním trhem pro více než 100 států.

Jedním z principů, které stály u vzniku EU, je volný obchod mezi jejími členskými státy, jenž se uskutečňuje v rámci jednotného trhu. Za svými hranice Unie prosazuje liberalizaci světového obchodu.

Humanitární pomoc

EU se zavázala pomáhat obětem přírodních i člověkem způsobených katastrof po celém světě. Ročně tak podpoří na 120 milionů lidí. EU a její členské státy jsou největšími poskytovateli humanitární pomoci na světě.

Diplomacie a bezpečnost

V oblasti diplomacie sehrává Unie významnou roli. Ve světě aktivně podporuje stabilitu, bezpečnost a prosperitu, demokracii, základní svobody a právní stát.