Občanství Unie

Znáte svá práva a umíte jich využít? Státní příslušníci členských států Unie jsou automaticky i občany EU. Z občanství EU vyplývají některá důležitá práva i povinnosti. Vaše práva vyplývající z občanství EU Tato práva jsou zakotvena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (článek 18) a Listině základních práv (kapitola V). Evropská komise pravidelně zveřejňuje zprávu o občanství EUEN, která obsahuje podrobné informace, z nichž může čerpat veřejnost i vnitrostátní orgány.

Shrnutí právních předpisů EU týkajících se občanství EU

Svobodný pohyb a pobyt na území EU Jako občané EU máte právo se pohybovat a pobývat kdekoli na území EU a nesmíte být diskriminováni na základě státní příslušnosti. Pokud splníte určité podmínky (podle toho, zda chcete studovat, pracovat apod.), můžete se v jiné zemi Unie také usadit. Účast na politickém životě EU

Všichni občané EU mají právo volit a kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu nebo v místních volbách, ať už žijí v kterékoli zemi EU. Vztahují se na ně přitom téže podmínky jako na státní příslušníky dané země.

Petice a stížnosti

Se stížností, která se týká osobního problému či věci veřejného zájmu, se lze obrátit formou petice na Evropský parlament. Téma musí spadat do kompetence EU (nelze tedy touto cestou řešit téma, o kterém se rozhoduje na místní nebo vnitrostátní úrovni) a problém se vás musí přímo týkat.

Se stížnostmi, které se týkají nesprávných úředních postupů orgánu nebo instituce EU, se lze obracet na evropského veřejného ochránce práv.

Občané EU se rovněž mohou na orgány a instituce EU obracet přímo, přičemž mají nárok na odpověď v kterémkoli ze 24 úředních jazyků Unie.